Проектът 25 години специалност „Изобразително изкуство“ обединява поредица от художественотворчески изяви на преподаватели и студенти от Катедра “Визуални изкуства” на Софийския университет “Св. Климент Охридски” и е посветен на юбилея на една от специалностите в тази катедра – специалност „Изобразително изкуство“. Проектът се реализира с подкрепата на Фонд “Научни изследвания” на Софийския университет.

The project 25 years of the degree programme “Fine Arts” combines a series of artistic activities by lecturers and students of the Visual Arts Department of the Sofia University “St. Kliment Ohridski “and is dedicated to the jubilee of one of the degree programs in this department – the degree programme “Fine Arts “. The project is supported by the Fund “Scientific Research” of Sofia University.